Se alla

Miljö

Grön trafik och satsning på biologisk mångfald

Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna i vår tid. För att dina barn och barnbarn ska få växa upp med samma möjligheter som dig behöver vi förändra vår livsstil. I Burlöv satsar vi på många små miljöåtgärder – för att öka den bilogiska mångfalden och för att du ska kunna transportera dig på ett hållbart sätt.

Liberalerna vill:

Vår politik i korthet

  • Rent och snyggt på gator och torg – Inför speciella grafittiplatser
  • Större möjligheter för cyklister och elbilstrafikanter
  • Lokala busslinjer
  • Satsningar för biologisk mångfald i kommunen

RENT OCH SNYGGT I STADSRUMMET

Satsa på att hålla gator och torg rena från skräp, klotter och ogräs.

GRAFFITI PÅ SPECIELLA PLATSER

Tillåt speciella graffitiväggar.

ÄNGSGRÄSMATTOR

Skapa speciella ängsgräsmattor för blommor och insekter samtidigt som resurser då frigörs för att hålla snyggt på de andra grönytorna.

MIDSOMMARÄNGAR

Etablera midsommarängar som inte klipps förrän efter blomning för att främja artrikedom samt sätt klara och tydliga mål på trädplantering med x antal per år och av varierande arter.

FÅGELSKÅDNING VID LOMMABUKTEN

Låt bygga ett fågelskådningstorn på kommunens mark vid Lommabukten. Detta för att både marknadsföra kommunnära våtmarker men även för att tillgängliggöra dessa för medborgare och entusiaster.

ÅTERSTÄLL VÅTMARKER

Satsa på att återställa en mängd mindre våtmarker för att både nyttjas som översvämningsdammar och permanenta tillflykter för amfibier och insekter.

VÅRDA VATTENDRAG

Vårda våra befintliga vattendrag. Ta krafttag mot utsläpp av avlopp/varmvatten, se över historiska undantag i ex. Sege å.

FLER HOLKAR FÖR STÖRRE BIOLOGISK MÅNGFALD

Fler fladdermus-, insekts- och fågelholkar för att främja biologisk mångfald.

FLER LADDSTOLPAR FÖR ELBILAR

Inför ännu fler laddstolpar på centralt belägna platser.

FLER, SÄKRARE OCH SNABBARE CYKELBANOR

Bygg ut cykelbanor och skilj dem från trottoarer så att arbetspendling i högre fart främjas utan att behöva innebära en fara för just fotgängare.

LOKALA BUSSLINJER I BURLÖV

Återinför lokala busslinjer i samråd med Skånetrafiken så att man inte måste ta sig 10-15 min till centrala knutpunkter. Ex kommunal minibusslinje.